Sąd Rejonowy w Zambrowie

Podstawa prawna

Status prawny – forma prawna jednostki

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy  w Zambrowie.

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.133 z późn. zm.).

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy w Zambrowie został utworzony na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1407 z póź. zm.).

Sąd Rejonowy w Zambrowie należy do właściwości Sądu Okręgowego w Łomży i rozpoznaje sprawy wpływające z terenu miasta Zambrów oraz gmin: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów, Zawady.

Sąd Rejonowy w Zambrowie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na postawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.133 z późn. zm.) i w szczególności: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

Przedmiot działania

Sąd Rejonowy w Zambrowie sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.

Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2016-06-09 10:38
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-06-09 10:40:02

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090

Deklaracja dostępności