Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

II Wydział Karny

II Wydział Karny

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – Urszula Burel

 telefon: 86 477 02 30 
 pokój: 11

Kierownik Sekretariatu –
Emilia Pietras Markowska

 telefon: 86 477 02 30 
 adres e-mail: wkarny@wysmaz.sr.gov.pl
 pokój: 11

 

 

W wydziale karnym Sądu Rejonowego Wysokiem Mazowieckiem, prowadzi się repertoria [st]:

 • "K" dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • "Ks" dla spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności).

A ponadto : wykazy "Ko" i "Kp" [st], kop, Wo, D, Wu, Ar

Do wykazu "Ko" wpisuje się pisma i czynności sądowe w sprawach karnych, niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych,

Do wykazu "Ko" wpisuje się także wnioski złożone na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175).

Do wykazu "Kp" wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych,


W wydziale karnym się wykaz "MED" [st], do którego wpisuje się sprawy, które sąd postanowił skierować do postępowania mediacyjnego (art. 339 § 4 k.p.k. i art. 489 § 2 k.p.k.).


Do wykazu "Kop" w sądzie rejonowym wpisuje się:

 • wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przejęcia prawomocnego orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 608 § 2 k.p.k. i art. 609 § 2 k.p.k.);
 • wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przekazania prawomocnego orzeczenia do wykonania za granicą (art. 610 § 5 k.p.k.);
 • wnioski państw obcych o wykonanie prawomocnych orzeczeń o zabezpieczenie mienia (art. 611d § 2 k.p.k.). 

Do wykazu "Wp" dotyczący wykonania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności i kar aresztu [st].

Wykaz "Wo" dotyczy wykonania prawomocnie orzeczonych kar ograniczenia wolności [st], wykaz "Wog" [st], do którego wpisuje się nazwiska skazanych, których sąd wzywa do wyrażenia zgody na wykonywanie pracy społecznie użytecznej w zamian za nieuiszczoną w terminie i nierozłożoną na raty grzywnę, co do której zostało stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji (art. 45 § 1 k.k.w.), lub skazanych, którzy złożyli wnioski w tym przedmiocie. Wpisu do wykazu dokonuje się niezwłocznie po wydaniu zarządzenia w przedmiocie wezwania skazanego do wyrażenia zgody na wykonywanie pracy społecznie użytecznej.

Dla osób, wobec których orzeczono dozór, prowadzi się wykaz "D" [st], w którym ewidencjonuje się nazwiska osób oddanych pod dozór, w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia lub ograniczenia wolności, w związku z warunkowym przedterminowym zwolnieniem, a także na podstawie art. 95 § 2 k.k., art. 98 k.k. oraz art. 167 k.k.w.

W sądzie rejonowym prowadzony jest Wykaz "Wu" dla ewidencjonowania nazwisk osób, wobec których postępowanie zostało prawomocnie warunkowo umorzone przez ten sąd, oraz nazwisk osób, wobec których postępowanie zostało warunkowo umorzone przez inny sąd (m.in. przez sąd okręgowy), a wykonanie przedmiotowego orzeczenia przekazano sądowi rejonowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania osoby poddanej próbie, w celu nadzorowania przebiegu dozoru w okresie tej próby oraz wykonania nałożonych przez sąd obowiązków (art. 177 k.k.w.) [st].

W wykazie "Ar" ewidencjonuje się nazwiska osób tymczasowo aresztowanych pozostających do dyspozycji danego sądu w sprawach pierwszoinstancyjnych rozpoznawanych przez ten sąd.

W zakresie spraw o wykroczenia, prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertorium "W" dla spraw o wykroczenia,
 • wykaz "Ow" dla ewidencjonowania pism i czynności sądowych w sprawach o wykroczenia niepodlegających wpisaniu do repertorium "W" ani do innych urządzeń ewidencyjnych.

Niezależnie od wyżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych w wydziałach tych prowadzi się:

 • kontrolkę zatrzymanych praw jazdy,
 • kontrolkę nałożonych kar porządkowych.

Do repertorium "W" wpisuje się wszystkie wnioski o ukaranie, w tym również wnioski o ukaranie bez przeprowadzania rozprawy - niezwłocznie po ich wpływie do sądu [st].

W wykazie "Ow" w rubryce 3 wpisuje się dodatkowe oznaczenie skrótowe umożliwiające wyodrębnienie określonych grup spraw [st], a w szczególności:

 •  "m" wnioski o uchylenie mandatu,
 • "pr.j." pisma i czynności dotyczące zatrzymanych praw jazdy,
 • "z" zażalenia na zatrzymanie (art. 47 k.p.w.),
 • "zab" wnioski o zabezpieczenie zajętego przedmiotu (art. 48 k.p.w.)
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 18:42
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:43:45
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-10-11 09:30:13

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności