Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Km 346/20 - Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwanowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2023r. o godz 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę pod adresem ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie w sali nr  C, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- udziału 3/4 w nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 4/22 o pow.0,1310ha, położona w jednostce ewidencyjnej Czyżew obszar wiejski, obręb 8 Czyżew Złote Jabłko, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr LM1W/00015942/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Kształt działki -nieregularny, zbliżony do wieloboka. Ogrodzenie - na części znajduje się siatka na słupkach metalowych i fundamencie. Nawierzchnia drogi dojazdowej - nawierzchnia gruntowa. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni (działka 4/18, 4/13) – droga gminna publiczna, działka 4/21 droga wewnętrzna gminna. Media infrastruktury technicznej w zasięgu - telefoniczna, wodociągowa, energetyczna, szambo szczelne. Ograniczenia, uciążliwości sąsiedztwa: brak

Na działce 4/22 znajdują się budynek mieszkalny w którym znajdują dwa odrębne mieszkania, budynek nietrwale związany z gruntem oraz tzw. „ziemianka”

Suma oszacowania udziału 3/4 w nieruchomości wynosi 62 432,25zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 824,19 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 243,23.  Udział stanowi własność Gabrieli Kulesza

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, nieruchomości działek.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 -najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowa 44  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

 Komornik Sądowy
Agnieszka Emilia Iwanowicz

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-08-18 12:12
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-08-18 12:15:11

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności