Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Km 895/21 - Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Nr KW LM1W/00025149/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Marcin Bocianowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-07-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę przy ul. Ludowa 44 w sali nr C,  odbędzie się druga licytacja udziału 15/160 w prawie własności nieruchomości należącego do dłużnika: MARIUSZ KORDULSKI położonej: 18-210 Szepietowo, dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LM1W/00025149/6.

Suma oszacowania wynosi 70 000, 00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    46 666, 67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000, 00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 85 16001417 1864 9854 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika oraz Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 Komornik Sądowy
Marcin Bocianowski

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-05-18 12:21
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-05-18 12:26:38
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-05-18 12:27:57

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności