Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Km 928/18 - Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwanowicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-06-2023r. o godz. 13:30  pod adresem: 18-210 Szepietowo, Kolejowa 3

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

naczepa ciązarowa KOEGEL

.nr rej. BWM51TH, VIN WK0S0002400092556, rok produkcji 2008,

1 [szt.]

24 000,00 **)

18 000,00

2

FSC-STARACHOWICE STAR 266

.nr rej. BWM35MU, VIN 3112065, rok produkcji 1983, samochód specjalny podnośnik

1 [szt.]

14 000,00 **)

10 500,00

3

 

samochód Volkswagen LT35 rok prod 2003 - ciężarowy,  nr rej BWM 03344

 

1 [szt.]

20 000,00 **)

15 000,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

 Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 

PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 do sprawy KM 928/18

Zgodnie z treścią art.871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika - wpłata lub uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Resztę ceny na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się dnia następnego w kancelarii komornika do godz.15.30 lub na rachunek bankowy komornika wskazany powyżej do godz.18.00. Nabywca, który nie uiści w przypisanych terminach ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie, sumy przypadającej natychmiast po udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych nieruchomości, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-05-12 11:02
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-05-12 11:10:28

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności