Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

II Km 2348/21 - Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Iwona Zaręba-Kowalczuk w sprawach egzekucyjnych Km 2348/21, Km 1273/21, Km 1497/21 na podstawie art. 9864§3 kpc 

podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 09:00 w dniu 03.07.2023 r. na portalu: 

http://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja:

udziału w wysokości 175/320 w nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną, zlokalizowaną w gminie Szepietowo, w powiecie wysokomazowieckim, woj. podlaskim. W skład nieruchomości wchodzą dwie działki z obrębu 0001 Szepietowo o nr ew. 166/3, 166/4 dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o nr

LM1W/00002141/3

Działka nr 166/3 o pow. 960m2 i działka 166/4 o pow. 237m2, użytek to tereny mieszkalne, położone przy ulicy Ogrodowej w Szepietowie, zabudowane budynkiem mieszkalnym w technologii murowanej z 2014 roku i murowanym budynkiem gospodarczym.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 10.07.2023 r., o godz. 14.00
Wartość szacunkowa w/w udziału w nieruchomości wynosi 339 000,00zł
Cena wywołania w/w udziału wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 254 250,00zł
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 19.06.2023r., o godz. 08.00.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 900,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika nr 32 16001462 1899 3024 4000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Opis nieruchomości: 

    • lokalizacja -  miejscowość Szepietowo ul. Ogrodowa 8, powiat wysokomazowiecki, gmina Szepietowo, woj. podlaskie. W skład nieruchomości wchodzą dwie działki z obrębu 0001 Szepietowo o nr ew. 166/3, 166/4 dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o nr LM1W/00002141/3.

    • opis działki - działka nr 166/3 o pow. 960 m2 i działka 166/4 o pow. 237m2, użytek to tereny mieszkalne , położone przy ul. Ogrodowej 8 w Szepietowie, zabudowane budynkiem mieszkalnym w technologii murowanej z 2014 roku i murowanym budynkiem gospodarczym. Kształt działki to prostokąt, uzbrojenie w media: wodociągowe-wiejskie, energetyczne, kanalizacja, gaz w odległości ok 20m w ulicy Sienkiewicza. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy  bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumenty do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 86 212 68 03.

Komornik Sądowy
 Zaręba-Kowalczuk Iwona 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-05-10 14:45
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-05-10 14:48:16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności