Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości KW LM1W/00015956/3 w celu zniesienia współwłasności

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Iwona Zaręba-Kowalczuk na podstawie art. 953 kpc w zw.z.art. 1066 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2023r. o godz. 09:00 w budynku 

Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę przy ul. Ludowej 44 w sali nr C w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży  publicznej odbędzie się  się druga licytacja 

nieruchomości  stanowiącej  nieruchomość gruntową zabudowaną, zlokalizowaną w miejscowości Szepietowo, gm. Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Z obrębu 0001 Szepietowo nr działki 26/7 o pow. 772 m2 położona przy ul Majora Hubala 7 w Szepietowie. Zabudowa na działce: budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, pow. użytkowa 126,6 m2 (niezamieszkały), budynek gospodarczy o pow. zabudowy 48 m2.

należącej  do : Roberta Szubert  (udział 1/2) oraz Katarzyny Agnieszki Szubert (udział 1/2) dla której  Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LM1W/00015956/3  

Suma oszacowania wynosi 520 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    346 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 000,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna  32 16001462 1899 3024 4000 0001 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 212 68 03

Termin oględzin nieruchomości wyznaczyłam na dzień 25.05.2023r. w godz. 08.00 do 08.15

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Komornik Sądowy
 Zaręba-Kowalczuk Iwona 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-04-27 10:39
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-04-27 10:43:52

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności