Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 319/20

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem
Agnieszka Emilia Iwanowicz
Kancelaria Komornicza nr I w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie Rynek Piłsudskiego 53
NIP: 5423436954
tel. 86-275-02-12
  Km 319/20

    OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwanowicz na podstawie art 867 w zw. z art 1013(6)§1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-05-2023 r. o godz. 12:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego Agnieszki Emilii Iwanowicz  ul Rynek Piłsudskiego 53, 18-200 Wysokie Mazowieckie odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja: 

udziału 1/4 w nieruchomości niezabudowanej ozn nr ewid jako działka 1698 o pow. 0,0059ha, położona w jednostce ewidencyjnej Wysokie Mazowieckie miasto, obręb 0001 Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Działka o powierzchni  0,0059ha. Kształt działki korzystny, zbliżony do prostokąta. W części siatka na słupach metalowych i fundamencie betonowym:ogrodzenie stanowi prawdopodobnie własność nieruchomości sąsiedniej

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Media infrastruktury technicznej w zasięgu w ul. Kościuszki: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz

Zagospodarowanie działki: niezagospodarowana Ograniczenie, uciążliwości sąsiedztwa: brak. Dla nieruchomości SR w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział KW prowadzi KW o nr LM1W/00040134/9 Istnieje niezgodność pomiędzy zapisami w księdze wieczystej a ewidencją gruntów odnośnie właścicieli nieruchomości.

Udział w wysokości 1/4 należy do Marianny Michalskiej

Suma oszacowania udziału 1/4 w działce o nr ewid 1698 wynosi  857,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  642,75 zł.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 85,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy kancelarii: PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

Nabywca zobowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia( bez uwzględnienia rękojmii). Resztę ceny nabycia na którą zalicza sie wpłaconą rękojmię uiszcza w dniu następnym w godzinach od 8.00 do 15.30 w kancelarii komornika lub na w/w  rachunek bankowy komornika  do godziny 18.00 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Agnieszka Emilia Iwanowicz

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-04-12 12:46
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-04-12 12:48:59

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności