Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości GKm 65/22

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem
Agnieszka Emilia Iwanowicz
Kancelaria Komornicza nr I w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie Rynek Piłsudskiego 53
NIP: 5423436954
tel. 86-275-02-12
  GKm 65/22

    OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwanowicz na podstawie art 867 w zw. z art 1013(6)§1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-05-2023 r. o godz. 11:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego Agnieszki Emilii Iwanowicz  ul Rynek Piłsudskiego 53, 18-200 Wysokie Mazowieckie odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja: 

udziału w wysokości 4/6 w prawie własności nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/1 o pow. ogółem 0,1200ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Szepietowo obszar wiejski, obręb 7 Dąbrowa-Moczydły, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie. W/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr LM1W/00038666/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nr 12/1 o kształcie prostokąta. Brak ogrodzenia. Działka przylega do drogi gminnej publicznej o gruntowej nawierzchni utwardzonej oznaczonej nr 110, z której jest połączenie z drogą publiczną o asfaltowej nawierzchni. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni. Media infrastruktury technicznej w zasięgu sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej, telefoniczna. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się słup elektryczny cztero-podporowy, średniego napięcia ze skrzynką trafo. Działka niezagospodarowana, stanowi teren podmokły ze zlewnią gnojowicy. Wskaźnik bonitacji gleb 1 – gleby dobre, użytek Br. Ograniczenia, uciążliwości sąsiedztwa: działka wąska o szerokości o. 16m, teren nierówny, podmokły, w części ze zlewnią gnojowicy.

Suma oszacowania udziału 4/6 w działce o nr ewid 12/1 wynosi  19 632,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  14 724,00zł.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 1 963,20zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy kancelarii: PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459.

 Nieruchomość jest własnością Anny Szepietowskiej (udział 4/6) 

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

Nabywca zobowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia( bez uwzględnienia rękojmii). Resztę ceny nabycia na którą zalicza sie wpłaconą rękojmię uiszcza w dniu następnym w godzinach od 8.00 do 15.30 w kancelarii komornika lub na w/w  rachunek bankowy komornika  do godziny 18.00 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Komornik Sądowy
Agnieszka Emilia Iwanowicz

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-04-12 12:39
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-04-12 12:41:52
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-04-12 12:44:38

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności