Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 28/23

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, I Wydział Cywilny jako sąd spadku na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. ogłasza, że w dniu 20 stycznia 2023 roku przed notariuszem Magdaleną Wypierowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie został złożony przez Stanisława Czarnowskiego i Jolantę Czarnowską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Daniela Czarnowskiego, Pesel: 93042802095, zmarłego w dniu 09 grudnia 2020 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Starych Wnorach 2. Wykaz inwentarza został nadesłany przez notariusza do Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 23 stycznia 2023 roku i zarejestrowany pod sygnaturą akt I Ns 28/23

 

Pouczenie:  

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.)

2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.)

3) Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

     

 sędzia

Izabela Topolska

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-02-03 15:26
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2023-02-03 15:28:19
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-02-03 15:28:32

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności