Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Kmp 46/13 - Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem
Agnieszka Emilia Iwanowicz
Kancelaria Komornicza nr I w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie Rynek Piłsudskiego 53
NIP: 5423436954
tel. 86-275-02-12
Kmp 46/13
NFAL: W/106/22

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwanowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2023r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę pod adresem ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie w sali nr C , odbędzie się druga licytacja:

-nieruchomości rolnej , składającej się z działki o nr 35/4 o pow. 3,7757 ha i położonej : 18-210 Ciechanowiec , Winna Poświętna   dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze LM1W/00008486/5

Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów składa się z gruntów ornych klasy RIIIb (0,1099 ha),gruntów ornych klasy RIVa (1,3436 ha), gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych  klasy Lzr-RIVb (0,0156 ha), gruntów ornych klasy RIVb (0,5453 ha), gruntów ornych klasy RVIz (0,1950ha), gruntów rolnych zabudowanych klasy Br-RVIz (0,3029 ha), lasów i gruntów leśnych  klasyLsV (1,2634 ha).  Nieruchomość oddalona jest ok 2 km od wsi i położona jest przy drodze gruntowej.

Działka zabudowana budynkiem inwentarskim , który w części został zaadaptowany na mieszkalny oraz budynkami w technologii drewnianej o funkcji składowej. Budynku mieszkalnego , oznaczonego numerem 29 na mapie zasadniczej nie ma na działce.

Budynek o nr 4 (zgodnie z numeracją mapy zasadniczej) to drewniany budynek inwentarski o pow. zabudowy 96 m2, wybudowany ok 1960 roku.
Budynek o nr 24 (zgodnie z numeracją mapy zasadniczej) to drewniany ,budynek składowy o pow. zabudowy 143 m2, wybudowany ok 1969 roku.
Budynek o nr 25 (zgodnie z numeracją mapy zasadniczej) to murowany budynek inwentarski o pow. zabudowy 108 m2, wybudowany ok 1979 roku. Budynek jednokondygnacyjny, z drewnianym dwuspadowym dachem. Budynek posiada cześć mieszkalną o pow. użytkowej 45,68 m2, część inwentarska natomiast posiada 39,82 m2. Budynek ma doprowadzoną energię elektryczną.
Budynek o nr 26 (zgodnie z numeracją mapy zasadniczej) to drewniany budynek składowy o pow. zabudowy 25 m2, wybudowany ok 1981 roku
Budynek o nr 27 (zgodnie z numeracją mapy zasadniczej) to drewniany budynek o pow. zabudowy 21 m2 wybudowany ok 1987 roku.
Budynek pełni funkcję warsztatu.
Budynek o nr 28 (zgodnie z numeracją mapy zasadniczej) to drewniany budynek składowy o pow. zabudowy ok 9 m2, wybudowany ok 1989 roku, Budynek nr 31 (zgodnie z numeracją mapy zasadniczej ) to drewniany budynek o pow. zabudowy 25 m2, wybudowany ok 1971 roku. Budynek pełni funkcję kuchni letniej.

Prawo służebności osobistej na rzecz Henryka Kosińskiego oraz Krystyny Kosińskiej  wpisane w dziale III księgi wieczystej - nie zostało uwzględnione w wycenie z uwagi na to, iż dom z którego korzystać mieli w/w uległ zniszczeniu (spłonął).

Suma oszacowania wynosi 192 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   128 000,00  zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 200,00zł.

W/w nieruchomości stanowi własność Marka Kosińskiego

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 -najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowa 44  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                         

Komornik Sądowy
Agnieszka Emilia Iwanowicz

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-01-24 09:22
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-24 09:28:22

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności