Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 121/19

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 13 maja 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 121/19 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty  29.943,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2125/1 o powierzchni 0,0697 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Ciechanowiec na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego, znak BI.6740.3.12.17 nr 15/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wspólnej (nr 108938B drogi gminnej) w Ciechanowcu, z zastrzeżeniem iż kwota powyższa ma zostać wypłacona podmiotowi, który wykaże następstwo prawne w stosunku do ww. nieruchomości po poprzednim właścicielu działki, tj. Spółdzielni Kółek Rolniczych z siedzibą w Ciechanowcu.

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty złożenia do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

                                                                                                                                                                    

 

Referendarz Sądowy
Anna Brandt

 

                                                                                                                              

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Krzysztof Kozłowski dnia: 2019-05-18 12:03
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-05-18 12:04:40
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-05-18 12:07:40

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232