Sąd Rejonowy w Grajewie

Ochrona danych osobowych

Sąd Rejonowy w Grajewie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zgodnie z art. 175a § 1, art. 175da oraz 175 db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, informujemy, że:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym Grajewie są:
• Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie
• Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży
• Minister Sprawiedliwości
w zakresie realizowanych zadań.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Grajewie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Grajewie.

Dane kontaktowe Administratorów danych osobowych:

Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie:
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo, e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl, tel. 86 272 25 25
Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży:
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, e-mail: dyrektor@lomza.so.gov.pl, tel. 86 215 42 77
Sąd Rejonowy w Grajewie:
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo, e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl, tel. 86 272 25 25
Minister Sprawiedliwości:
ul. Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: kontakt@ms.gov.pl, tel. 22 52 12 888

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie na adres: Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lomza.so.gov.pl.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu:
1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
2) procesu rekrutacyjnego,
3) procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
4) realizacji umów cywilnoprawnych,
5) realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
6) prowadzenia działalności finansowej i sprawozdawczości,
7) archiwizacji dokumentów,
8) realizacji szkoleń,
9) realizacji praktyk i staży,
10) udostępniania informacji publicznej,
11) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
12) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, art. 6, 9 i 10 RODO i art. 13 i 14 uDODO przez osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające),
2) organy lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa.

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych – uzyskania informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane,
2) sprostowania swoich danych osobowych – poprawienia nieprawidłowych danych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas możemy je tylko przechowywać,
5) przenoszenia danych – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne,
7) wycofania wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
Niektóre z wyżej wymienionych praw podlegają ograniczeniu lub wyłączeniu na podstawie odrębnych przepisów prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
W zakresie przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych toczących się przed Sądem Rejonowym w Grajewie organem nadzorczym jest Prezes Sądu Okręgowego w Łomży ul. Dworna 16, 18-400 Łomża.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych chyba, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Klauzula informacyjna dla osób składających petycje

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o informację publiczną

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań sądowych

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2018-05-25 12:12
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-05-25 12:18:22
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-21 08:34:50

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności