Sąd Rejonowy w Grajewie

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Grajewie.

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

 1. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA) oraz Section 508,
 3. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Data upublicznienia i ostatniej edycji
Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Upublicznienie: 2020-09-23
Ostatnia edycja: 2021-02-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

 • Koordynatorem do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Katarzyna Kieżel
  adres poczty elektronicznej dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl , telefon: 85 749 03 15

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o którą chodzi, sposób kontaktu z tą osobą i wskazanie alternatywnej metody dostępu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Sąd powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, sąd niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, ale nie dłużej niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, sąd może wskazać alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy sąd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę składa się do tego sądu.

Skargi odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można żłożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elelktroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży
Adres: 18-400 Łomża, ul. Dworna 16
e-mail: dyrektor@lomza.so.gov.pl
telefon: 86 215 42 70

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Kolejowej 1 brak jest wyznaczonych miejsc uprawniających do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania na parkingu wewnętrznym dostępnym od ulicy Konopskiej, po wcześniejszym ( na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy) skontaktowaniu się z koordynatorem  do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) oraz z uwagi na występujące w budynkach Sądu Rejonowego w Grajewie bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom z niepełnosprawnościami wyznaczono Zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich kontaktując się z telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej- z sekretariatem właściwego Wydziału i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę  została wezwania osoba niepełnosprawna z dopiskiem „pomoc osobie niepełnosprawnej w siedzibie sądu”.

Wszyscy pracownicy Sądu Rejonowego w Grajewie mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością zgłaszającej się do Sądu. 

Osoby o szczególnych potrzebach mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Grajewie w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Grajewie
 2. wysyłając e-maila na adres: administracja@grajewo.sr.gov.pl
 3. wysyłając fax na numer 86 272 25 25,
 4. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Usługa nie jest dostępna.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-19 13:22
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-19 13:29:52
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-19 14:08:53

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności