Sąd Rejonowy w Grajewie

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SĄD REJONOWY W GRAJEWIE

Sąd Rejonowy w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Grajewie (https://lomza.so.gov.pl/index.php?k=49).

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści na stronie internetowej.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,

 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,

 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Upublicznienie dnia : 2020-09-23

 • Ostatnia edycja dnia: 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W związku z art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami został powołany Koordynator do spraw dostępności we wszystkich sądach Apelacji Białostockiej: • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kieżel- pracownik Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

 • adres poczty elektronicznej katarzyna.kiezel@bialystok.sa.gov.pl 

 • telefon: 85 743 03 15

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostepnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży

 • adres: Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża

 • e-mail: dyrektor@lomza.so.gov.pl

 • telefon: 86 215 42 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Sąd Rejonowy w Grajewie mieści się w trzech lokalizacjach: budynek główny, w którym znajdują się I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Biuro Podawcze, Kasa, Samodzielna Sekcja Administracyjna- przy ulicy Kolejowej 1. IV Wydział Ksiąg Wieczystych mieści się przy ulicy Mickiewicza 10C, zaś I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy ulicy Mickiewicza 3 (wejście od ulicy Strażackiej). W obiektach występują bariery architektoniczne ograniczające wejście osobom z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia do budynków

Przed wszystkimi lokalizacjami brak jest wyznaczonych miejsc uprawniających do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość zaparkowania na parkingu wewnętrznym dostępnym przy budynku głównym (wjazd od ulicy Konopskiej), po wcześniejszym – na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy- skontaktowaniu się z koordynatorem do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Za drzwiami wejściowymi do budynku przy ulicy Kolejowej 1 znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez 2 pracowników ochrony. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania metali. Po przeprowadzeniu kontroli przez pracowników ochrony interesanci udają się do miejsc przeznaczenia (biuro podawcze, kasa, sekretariaty wydziałów, sale rozpraw) łącznikami, korytarzami i schodami wewnętrznymi. Na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta. Brak jest osobnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Sale rozpraw znajdują się na parterze budynku. Za drzwiami wejściowymi do budynku IV Wydziału Ksiąg Wieczystych przy ulicy Mickiewicza 10C oraz do budynku zajmowanym przez I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy ulicy Mickiewicza 3 znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez 1 pracownika ochrony. W strefie ochrony znajdują się ręczne detektory wykrywania metali. Po przeprowadzeniu kontroli przez pracowników ochrony interesanci udają się do miejsc przeznaczenia. W budynkach tych brak jest ogólnodostępnych toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność korytarzy, schodów i sal rozpraw

W budynkach Sądu Rejonowego w Grajewie występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osób z niepełnosprawnościami, a ich zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura utrudnia nieskrępowany dostęp do sal rozpraw i pomieszczeń biurowych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przemieszczać się w budynkach Sądu tylko przy wsparciu wyznaczonych zespołów przewodników (pracowników Sądu). Pomimo, że obowiązek okazania wszelkiej pomocy mają wszyscy pracownicy Sądu, to wsparcie osobom z niepełnosprawnościami jesteśmy w stanie zapewnić po wcześniejszym zawiadomieniu o planowanej wizycie w Sądzie. W budynkach Sądu nie ma wind. Nie ma również toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Sądzie Rejonowym w Grajewie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajlle’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowy w Grajewie informuje ponadto osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę mogą skontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej z sekretariatem właściwego Wydziału albo z Biurem Podawczym i przekazać informację, że jest osobą ze szczególnymi potrzebami. Informacja taka pozwoli zadbać Sądowi o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się po terenie budynku. 

W Sądzie Rejonowym w Grajewie (przy ul. Kolejowej 1) znajdują się 3 sale rozpraw:

 • sala 1- znajduje się na parterze, po lewej stronie po wejściu do budynku,

 • sala 2- znajduje się na parterze, na wprost po wejściu do budynku,

 • sala 3- znajduje się na parterze, po prawej stronie po wejściu do budynku.

Rozprawy wywoływane są przy wykorzystaniu informacji głosowych przez głośnik.

Sąd Rejonowy w Grajewie, w sytuacji wezwania na rozprawę osoby ze szczególnymi potrzebami, zapewni pomoc, po odpowiednio wcześniejszym zawiadomieniu. Taka informacja pozwoli ewentualnie przygotować sale rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane lub zapewnić stosowną opiekę w zakresie poruszania się osoby z niepełnosprawnościami po terenie budynku Sądu.

Osoby o szczególnych potrzebach mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Grajewie w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Grajewie, ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo,

 2. wysyłając e-maila na adres: administracja@grajewo.sr.gov.pl 

 3. osobiście w siedzibie Sądu w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30.

 

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Usługa nie jest dostępna.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,

 • zmiana kontrastu,

 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak, np. Windows-Eyes, JAWS czy NVD,

 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-19 13:22
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-19 13:29:52
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-03-30 09:19:03

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności