Sąd Rejonowy w Grajewie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SĄD REJONOWY W GRAJEWIE

Sąd Rejonowy w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Grajewie  (https://lomza.so.gov.pl/index.php?k=49).

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2024-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści na stronie internetowej.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo, 
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Upublicznienie dnia : 2020-09-23
 • Ostatnia edycja dnia: 2024-03-23
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W związku z art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami został powołany Koordynator do spraw dostępności we wszystkich sądach Apelacji Białostockiej:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kieżel- pracownik Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
 • adres poczty elektronicznej katarzyna.kiezel@bialystok.sa.gov.pl 
 •  telefon: 85 743 03 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostepnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie
 • adres: Sąd Rejonowy w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
 • e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
 • telefon: 86 272 25 25

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Grajewie mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 82.

 

Dostępność wejścia do budynków

Drzwi wejściowe do budynku Sądu Rejonowego w Grajewie pozbawione są barier architektonicznych. Możliwy jest bezkolizyjny wjazd wózkiem do środka budynku. Wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez pracowników sprawujących ochronę fizyczną obiektu. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania metali, przez którą mogą przejeżdżać osoby z niepełnosprawnością na wózkach, a także osoby z małymi dziećmi w wózkach dziecięcych. Kontroli, za pomocą prześwietlarki RTG, podlega też bagaż osób wchodzących na teren Sądu.

Dostępność korytarzy, schodów i sal rozpraw

W budynkach Sądu Rejonowego w Grajewie nie występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osób z niepełnosprawnościami. Zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura nie utrudnia nieskrępowanego dostępu do sal rozpraw i pomieszczeń biurowych osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózkach.

Budynek Sądu wyposażony jest w dwie windy, którymi można dostać się do sekretariatów I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Dostęp do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych zapewniony jest z poziomu parteru budynku.

W całym budynku umieszczono numery kondygnacji. Przy Kasie zainstalowana jest pętla indukcyjna

Nie ma zapisów w alfabecie Braille`a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami, które wyposażone są w dźwiękowy system przywołujący. Dodatkowo toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się przy salach rozpraw wyposażona jest w przewijak dla niemowląt.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przemieszczać się w budynku Sądu tylko przy wsparciu wyznaczonych zespołów przewodników (pracowników Sądu). Pomimo, że obowiązek okazania wszelkiej pomocy mają wszyscy pracownicy Sądu, to wsparcie osobom z niepełnosprawnościami jesteśmy w stanie zapewnić po wcześniejszym zawiadomieniu o planowanej wizycie w Sądzie.

Na parterze budynku znajduje się:

 • Kasa, Biuro Podawcze, Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych, Czytelnia Akt, godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00
 • IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 • Przyjazny Pokój Przesłuchań
 • Pokój dla prokuratorów, pokój dla adwokatów, pokój dla ławników
 • Szatnia

W Sądzie Rejonowym w Grajewie, na parterze budynku, znajdują się cztery sale rozpraw: sala nr I, sala nr II, sala nr III i sala nr IV.

Rozprawy wywoływane są przy wykorzystaniu informacji głosowych przez głośnik.

Treść wokandy wyświetlana jest na monitorze umieszczonym przed salą rozpraw. Informacja zbiorcza o posiedzeniach odbywających się w danym dniu z podziałem na poszczególne sale rozpraw wyświetlana jest na monitorze głównym znajdującym się po prawej stronie, od szatni, na ścianie.

W budynku Sądu Rejonowego w Grajewie mieści się też Prokuratura Rejonowa w Grajewie.

Sąd Rejonowy w Grajewie w sytuacji wezwania na rozprawę osoby ze szczególnymi potrzebami zapewni pomoc po odpowiednio wcześniejszym zawiadomieniu. Taka informacja pozwoli ewentualnie przygotować sale rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane lub zapewnić stosowną opiekę w zakresie poruszania się osoby z niepełnosprawnościami po terenie budynku Sądu.

Osoby o szczególnych potrzebach mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Grajewie w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo,
 2. wysyłając e-maila na adres: administracja@grajewo.sr.gov.pl 
 3. osobiście w siedzibie Sądu w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30.

Dostępność parkingu

Sąd Rejonowy w Grajewie dysponuje pięcioma miejscami postojowymi z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Trzy miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przed wejściem do budynku Sądu na parkingu dla interesantów- dwa po lewej stronie i jedno po prawej stronie wejścia, dwa pozostałe znajdują się na parkingu wewnętrznym, za bramą wjazdową na parking.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Usługa nie jest dostępna.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Windows-Eyes, JAWS czy NVDA
 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-19 13:22
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-19 13:29:52
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2024-03-28 12:47:42

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności