Sąd Rejonowy w Grajewie

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Grajewie.

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

 1. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA) oraz Section 508,
 3. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Data upublicznienia i ostatniej edycji
Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Upublicznienie: 2020-09-23
Ostatnia edycja: 2021-02-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

 • Koordynatorem do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Katarzyna Kieżel
  adres poczty elektronicznej dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl , telefon: 85 749 03 15

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o którą chodzi, sposób kontaktu z tą osobą i wskazanie alternatywnej metody dostępu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Sąd powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, sąd niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, ale nie dłużej niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, sąd może wskazać alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy sąd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę składa się do tego sądu.

Skargi odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży
Adres: 18-400 Łomża, ul. Dworna 16
e-mail:
dyrektor@lomza.so.gov.pl
telefon: 86 215 42 70

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Sąd Rejonowy w Grajewie mieści się w trzech lokalizacjach: budynek główny, w którym znajdują się I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Biuro Podawcze, Kasa, Samodzielna Sekcja Administracyjna- przy ulicy Kolejowej 1. IV Wydział Ksiąg Wieczystych mieści się przy ulicy Mickiewicza 10C, zaś I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy ulicy Mickiewicza 3 (wejście od ulicy Strażackiej).

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynków Sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków Sądu Rejonowego w Grajewie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Przed wszystkimi lokalizacjami brak jest wyznaczonych miejsc uprawniających do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania na parkingu wewnętrznym dostępnym przy budynku głównym (wjazd od ulicy Konopskiej), po wcześniejszym – na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy- skontaktowaniu się z koordynatorem do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Za drzwiami wejściowymi do budynku przy ulicy Kolejowej 1 znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez 2 pracowników ochrony. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania metali. Po przeprowadzeniu kontroli przez pracowników ochrony interesanci udają się do miejsc przeznaczenia (biuro podawcze, kasa, sekretariaty wydziałów, sale rozpraw) łącznikami, korytarzami i schodami wewnętrznymi. Na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta. Brak jest osobnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Sale rozpraw znajdują się  na parterze budynku. Za drzwiami wejściowymi do budynku IV Wydziału Ksiąg Wieczystych przy ulicy Mickiewicza 10C oraz do budynku zajmowanym przez I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy ulicy Mickiewicza 3 znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez 1 pracownika ochrony.   W strefie ochrony znajdują się ręczne detektory wykrywania metali. Po przeprowadzeniu kontroli przez pracowników ochrony interesanci udają się do miejsc przeznaczenia. W budynkach tych brak jest ogólnodostępnych toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

W Sądzie Rejonowym w Grajewie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajlle’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przemieszczać się w budynku Sądu przy wsparciu przewodników (pracowników ochrony i pracowników Sądu).

Sąd Rejonowy w Grajewie informuje ponadto osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę mogą skontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej z sekretariatem właściwego Wydziału albo z Biurem Podawczym i przekazać informację, że jest osobą ze szczególnymi potrzebami. Informacja taka pozwoli zadbać Sądowi o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się po terenie budynku. 

Osoby o szczególnych potrzebach mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Grajewie w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Rejonowy w Grajewie, ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo,
 2. wysyłając e-maila na adres: administracja@grajewo.sr.gov.pl 
 3. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30.

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Usługa nie jest dostępna.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-19 13:22
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-19 13:29:52
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-09-16 13:52:02

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności