Sąd Rejonowy w Grajewie

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie

Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków we wtorki i czwartki, w godzinach od 900 do 1200  w pokoju nr 2.12 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo, telefon 86 272 25 25 lub 86 272 23 61, e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl.

 

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje rozdział 5a Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r.,  poz. 217 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z  2012 r., poz.524).

 

Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób :

 1.  Skargi i wniosku przyjmują pracownicy Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.
 3. W protokole, o którym mowa wyżej zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.
 4. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
 5. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 6. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 7. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
 8. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa wyżej, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postepowania, którego dotyczą.
 9. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 10. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
 11. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
 12. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego- prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego- Krajowa Rada Sądownictwa.
 13. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjna sądu.
 14. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym  wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.
 15. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Agnieszka Skrodzka dnia: 2017-05-09 15:23
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-05-09 15:24:50
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-10-02 08:55:43

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności