Sąd Rejonowy w Grajewie

Koordynator do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.), art. 22 § 1 pkt. 1a i art. 31 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 ze zm.) oraz § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Grajewie została wyznaczona Pani Katarzyna Kieżel. 

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Sądu Rejonowego w Grajewie,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie dostępności Sądu Rejonowego w Grajewie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Kontakt

Katarzyna Kieżel
Koordynator do spraw dostępności
s Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
c tel. 85 7430 315
c e-mail: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl

 

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Pomoc tłumacza języka migowego

      Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824),  osoby uprawnione, podczas załatwiania swoich spraw w Sądzie, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

       Dla osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),  usługa ta jest bezpłatna. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.) biegłemu powołanemu przez Sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii (dotyczy to biegłych wzywanych przez Sąd w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych).

        Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc tłumacza języka migowego po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia na co najmniej 7 (siedem) dni robocze przed planowanym terminem stawiennictwa w Sądzie. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem), kontaktując się z Biurem Podawczym.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych województwa podlaskiego

Infrastruktura

           Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Kolejowej 1 brak jest wyznaczonych miejsc uprawniających do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania na parkingu wewnętrznym dostępnym od ulicy Konopskiej, po wcześniejszym ( na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy) skontaktowaniu się z koordynatorem  do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

         Na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) oraz z uwagi na występujące w budynkach Sądu Rejonowego w Grajewie bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom z niepełnosprawnościami wyznaczono Zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia.

         Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich kontaktując się z telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej- z sekretariatem właściwego Wydziału i przekazać Sądowi informację, że na rozprawę  została wezwania osoba niepełnosprawna z dopiskiem „pomoc osobie niepełnosprawnej w siedzibie sądu”.

 

Wszyscy pracownicy Sądu Rejonowego w Grajewie mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością zgłaszającej się do Sądu. 

 

Koordynator do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Katarzyna Kieżel
s Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
c tel. 85 7430 315
c e-mail: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych województwa podlaskiego

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  Wojewoda prowadzi rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN.

Tłumacze PJM, SJM i SKOGN wpisywani są do rejestru po złożeniu wniosku do Wojewody.

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.

Rejestr jest jawny.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Agnieszka Skrodzka dnia: 2020-09-22 14:25
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-22 14:28:51
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-02-16 10:44:44

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności