Sąd Rejonowy w Grajewie

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Prowadzi księgi wieczyste oraz inne sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

 

Lokalizacja:
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo  

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: Marek Kruszyński 
tel telefon: 86 272 25 25, 86 272 23 61
mail e-mail: marek.kruszynski@grajewo.sr.gov.pl
home pokój: 0.12

 KIEROWNIK SEKRETARIATU: Beata Borawska
tel telefon: 86 272 25 25, 86 272 23 61
mail adres e-mail: g.wksiag@grajewo.sr.gov.pl
home pokój: 0.09

 

W wydziale ksiąg wieczystych prowadzi się następujące księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne [st]:

1. repertorium ksiąg wieczystych ("Rep. Kw"), do którego wpisuje się księgi wieczyste z chwilą jej założenia lub z chwilą przejęcia księgi wieczystej z innego sądu.

2. repertorium zbioru dokumentów ("Rep. Zd"), do którego się w szczególności zbiory dokumentów przejęte z innego sądu.

3. repertorium archiwum ("Rep. Ar"), do którego wpisuje się zamknięte księgi wieczyste

4. dziennik ksiąg wieczystych ("Dz. Kw"), do którego wpisuje się: 

  • wnioski o założenie księgi wieczystej;
  • inne wnioski o wpisy w księdze wieczystej;
  • wnioski o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt księgi wieczystej;
  • skargi na wpisy dokonane przez referendarzy sądowych i inne środki odwoławcze od dokonanych wpisów;
  • skargi na orzeczenie referendarzy sądowych
  • zawiadomienia właściwego organu ewidencji gruntów i budynków o niezgodności danych z ewidencji, z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej;
  • zawiadomienia sądów, organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego o zmianie właściciela nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta;
  • inne sprawy wszczęte z urzędu

5.  dziennik zbioru dokumentów ("Dz. Zd"), do którego wpisuje się wnioski o złożenie dokumentów do zbioru i środki odwoławcze od postanowień w sprawie złożenia dokumentów do zbioru.

6. dziennik odpisów ("Dz. Odp"), do którego wpisuje się wnioski o wydanie odpisu księgi wieczystej, dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz wypisów aktów notarialnych, a także wnioski o wydanie zaświadczeń z ksiąg zamkniętych i ksiąg dawnych

7. dziennik korespondencji ogólnej, w którym rejestruje się te pisma, które nie podlegają wpisaniu do innych urządzeń ewidencyjnych, a w szczególności pisma mylnie skierowane, które należy przekazać do innych sądów (wydziałów) oraz pisma o udzielenie informacji i inne pisma, które nie są wnioskami wieczystoksięgowymi.

8. kontrolkę terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych i środków zaskarżania;

9. wykaz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia („WSC");

10.  kontrolkę wysyłanych akt;

11. wykaz skarg nadzwyczajnych („WSNc").

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 262 - § 282 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz.Urz. MS.2019.138 z 21.06.2029 roku ).


Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-17 13:54
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-17 13:58:53
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-11-20 11:40:13

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności