Sąd Rejonowy w Grajewie

Ogłoszenie w sprawie Sygn. akt I Ns 52/23

  1.   Sąd Rejonowy w Grajewie I Wydział Cywilny zezwolił wnioskodawcy Gminie Radziłów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.787,00 zł (sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych) - na okres 10 lat - przyznanej decyzją Starosty Grajewskiego znak: WG.683.5.6.2022. z dnia 10 stycznia 2023 r. tytułem odszkodowania za przyjętą na rzecz Gminy Radziłów  prawa własności działki oznaczonej numerem 221/1 o powierzchni 0,0385 ha, położoną w obrębie 0025 Rydzewo – Pieniążek, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, gmina Radziłów, powiat grajewski, województwo podlaskie przejętej z mocy prawa przez Gminę Radziłów na podstawie decyzji Starosty Grajewskiego nr 3/2022 ZRID z dnia 14 czerwca 2022 r. znak: WA.6740.145.2.2021, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może być wypłacona Reginie i Dominikowi małżonkom Bebłowskim, pod warunkiem, iż wskażą sposób zapłaty powyższej należności;

 2. Sąd Rejonowy w Grajewie I Wydział Cywilny ustanowił dla nieznanych z miejsca pobytu właścicieli Reginy i Dominika małżonków Bebłowskich  ww. nieruchomości kuratora procesowego w osobie adwokata Leszka Kazimierza Werpachowskiego, Kancelaria Adwokacka ul. Ełcka 8 b, 19-200 Grajewo;

 3.   Sąd Rejonowy w Grajewie I Wydział Cywilny wzywa Reginę i Dominika małżonków Bebłowskich, których miejsce pobytu nie jest znane do odbioru depozytu sądowego w sprawie I Ns 52/23 w terminie 10 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 Sędzia 
Robert Kotowicz
na oryginale właściwe podpisy

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Robert Kotowicz dnia: 2023-03-01 15:11
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-03-01 15:16:02

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności