Sąd Rejonowy w Grajewie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 340/22

Dnia 11.01.2023 r.
Sygn. akt I Ns 340/22

 

  1. Sąd Rejonowy w Grajewie I Wydział Cywilny zezwolił wnioskodawcy Staroście Grajewskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 770,70 zł (siedemset siedemdziesiąt złotych 70/100) - na okres 10 lat - przyznanej decyzją Starosty Grajewskiego znak: WG.683.3.2.2022 z dnia 20 października 2022 r. tytułem odszkodowania za przyjętą na rzecz Powiatu Grajewskiego nieruchomość składającą się z działek o numerach ewidencyjnych 36/3 i 37/1 o łącznej powierzchni 0,0037 ha położonej w obrębie 0025 Rydzewo – Pieniążek, jednostce ewidencyjnej 200403_2 Radziłów, gmina Radziłów, powiat grajewski, województwo podlaskie przejętych z mocy prawa przez Powiat Grajewski na podstawie decyzji Starosty Grajewskiego nr 1/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. znak: WA.6740.145.4.2022, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Jana Wysockiego i Stanisławy Wysockiej, pod warunkiem wykazania praw do spadku, na ich wniosek złożony w okresie 10 lat od przyjęcia depozytu przez Sąd Rejonowy w Grajewie;
  2. Sąd Rejonowy w Grajewie I Wydział Cywilny ustanowił dla nieznanych spadkobierców Jana Wysockiego i Stanisławy Wysockiej ww. nieruchomości kuratora procesowego w osobie adwokata Marty Supronowicz, Kancelaria Adwokacka ul. Wojska Polskiego 15, 19-200 Grajewo;
  3. Sąd Rejonowy w Grajewie I Wydział Cywilny wzywa nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Jana Wysockiego i Stanisławy Wysockiej do odbioru depozytu sądowego w sprawie I Ns 340/22 w terminie 10 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.                                                              

Sędzia 
Joanna Butkiewicz-Pasińska
na oryginale właściwe podpisy

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Joanna Butkiewicz - Pasińska dnia: 2023-01-12 14:14
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-17 12:04:53
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-13 12:08:05

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności