Sąd Rejonowy w Grajewie

Komunikat w sprawie wnoszenia pism procesowych w formie elektronicznej

Uprzejme informujemy, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 2 1a  ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 t.j. ze zm.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Rejonowego w Grajewie pism procesowych w formie elektronicznej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do Sądu Rejonowego w Grajewie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP nie wywoła skutków prawnych. Nie spełniają one bowiem warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 k.p.c. i art. 119 k.p.k.). W związku z tym pisma procesowe winny być złożone w formie papierowej.

Skrzynka ePUAP nie jest systemem teleinformatycznym przeznaczonym do wnoszenia pism procesowych w rozumieniu przepisów ustawy kodeks postępowania cywilnego. Zatem wniesienie pisma procesowego przez ePUAP i podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy też podpisem zaufanym nie spełnia wymogu podpisania pisma stosownie do art. 126 § 1 pkt. 4 k.p.c. Nie jest to bowiem pismo wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a tylko bowiem takie pismo może zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

ePUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej służąca do komunikacji obywatelami z jednostkami administracji publicznej. Nie jest to jednakże platforma służąca do obsługi postępowań sądowych.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Grajewie dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.).

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Agnieszka Skrodzka dnia: 2021-09-23 09:01
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-09-23 09:04:37
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-09-23 09:04:29

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności