Sąd Rejonowy w Grajewie

Klauzula informacyjna dla osób składających petycje

Klauzula informacyjna dla osób składających petycje

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 19-200 Grajewo, tel. 86 272 25 25, e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lomza.so.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonej petycji, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie przez upoważnionych przez Administratora pracowników.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające), 
  • organy lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji złożonej petycji, a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
 7. Posiada Pani/Pan następujące prawa: 
  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych 
  • prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie żądanych danych skutkuje brakiem możliwości realizacji złożonej petycji. Podanie innych danych jest dobrowolne, podstawą ich przetwarzania może być jedynie wyrażona zgoda.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.      
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Agnieszka Skrodzka dnia: 2019-12-10 13:00
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-12-10 13:11:34

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74