Sąd Rejonowy w Grajewie

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski


Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 19-200 Grajewo, tel. 86 272 25 25, e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lomza.so.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania złożonej skargi lub wniosku, na podstawie art. 41a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie przez upoważnionych przez Administratora pracowników.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
  1.  podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające),
  2. organy lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek, a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
 7. Posiada Pani/Pan następujące prawa: 
  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych 
  • prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie żądanych danych skutkuje brakiem możliwości rozpoznania skargi lub wniosku. 
  Podanie innych danych jest dobrowolne, podstawą ich przetwarzania może być jedynie wyrażona zgoda.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa. 
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.      

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Agnieszka Skrodzka dnia: 2019-12-10 12:18
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-12-10 12:22:53
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-12-10 12:59:52

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74