Sąd Rejonowy w Zambrowie

A-352-11/14 - Ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Zambrowie

Zambrów: Ochrona osób, obiektów i imienia Sądu Rejonowego w Zambrowie
Numer ogłoszenia: 61618 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Zambrowie , Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712240, faks 086 27112240.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zambrow.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób, obiektów i imienia Sądu Rejonowego w Zambrowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: 1.Usługi ochrony osób, obiektów i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 56 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie Wydziały Zamiejscowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 44, 18 200 Wysokie Mazowieckie w godzinach od 7.00 do 19.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu realizowane przez jednoosobowy posterunek stały licencjonowanego pracownika ochrony. W godzinach pracy Sądu pracownik ochrony zobowiązany jest przebywać w budynku głównym na wyznaczonym stanowisku z detektorem metali. Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 56 w Zambrowie i ul. Ludowej 44 w Wysokiem Mazowieckiem z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku Nr 9 do SIWZ. Godziny pracy Sądu Rejonowego:poniedziałek od 7.30 do 18.00 od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 2.Usługi dodatkowej ochrony osób i mienia w datach i godzinach określanych odrębnymi pismami bądź telefonicznie w dni wolne od pracy w przypadku stosowania aresztów tymczasowych bądź trybów przyspieszony. Usługa wykonywana przez jednego licencjonowanego pracownika ochrony jeden raz w miesiącu 8 godzin. 3.Monitorowanie zagrożeń w obiektach Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 56 i w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44 włamania - od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego napadu całodobowo pożaru całodobowo z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2 osobowy pracownikami licencjonowanymi: oddzielny patrol na każdy obiekt na terenie Zambrowa i Wysokiego Mazowiecka). W przypadku stwierdzenia braku możliwości monitorowania lokalnego systemu alarmowego, w szczególności na skutek uszkodzenia toru przekazu transmisji, uszkodzenia lokalnego systemu alarmowego lub dokonania w nim przestępstwa (sabotaż), Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Dalsze decyzje w sprawie ochrony podejmuje Zamawiający. Wykonawca do czasu usunięcia przeszkód w monitorowaniu zapewni doraźną ochronę fizyczną obiektu.4.Usługi konserwacji zgodnie z poniższą tabelą:Lp.Rodzaj systemu podlegającemu konserwacji Nazwa urządzeń wchodzących w skład systemu podlegającemu konserwacji Ilość urządzeń1.System alarmowy w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów Czujki PIR 50 szt. Pilot napadowy (2 odbiorniki) 4 szt. Listwa napadowa1 szt. Centrala DSC kompletna1 kpl.Manipulator LCD 1500 2 kpl.Sygnalizator zewnętrzny O A 1 kpl. Sygnalizator wewnętrzny 1 kpl. 2.System telewizji obserwacyjnej w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów Kamera zewnętrzna BW - w obudowie 4 szt. Kamera wewnętrzna BW 7 szt. Rejestrator 1 szt. Pulpit sterujący 1 szt. Monitora LCD 19 2 szt.3.System kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 56, 18 300 Zambrów Czytnik kart 3 szt.4.System alarmowy w budynku Wydziałów Zamiejscowych Sądu ul. Ludowa 44, 18 200 Wysokie Mazowieckie Czujki PIR52 szt.Pilot napadowy (1 odbiornik)2 szt. Centrala Rokonet RP 296 1 kpl. manipulatora LCD1 kpl. sygnalizatora zewnętrznego O-A 1 pl.sygnalizatora wewnętrznego 1 kpl.5.System telewizji obserwacyjnej w budynku Wydziałów Zamiejscowych Sądu, ul. Ludowa 44, 18 200 Wysokie Mazowieckie Kamera zewnętrzna BW w obudowie 5 szt.Kamera wewnętrzna BW 8 szt. Rejestrator 1 szt. Monitor 19 crt 1 szt. Zasilacz buforowy Pulsar 2 szt. Zasilacz impulsowy 2 szt. 6.System kontroli dostępu w budynku Wydziałów Zamiejscowych Sądu, ul. Ludowa 44, 18 200 Wysokie Mazowieckie Kontroler Roger 2 szt. Terminal Roger 1 szt. Elektrozaczep 1 szt. Elektrozwora 1 szt.Obudowa centrali SKD 1 szt. Centrala CPR 32 SE 1 szt. Pulsar ZBP2A/12 1 szt. Konserwacja systemów wykonywana będzie raz na trzy miesiące zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownik ochrony bezpośredniej posiadający licencję I lub II stopnia oraz pracownik zabezpieczenia technicznego zobowiązani są do znajomości przepisów, ich przestrzegania i korzystają z uprawnień wynikających z:Ustawy o ochronie osób i mienia z 22.08.1997 r. (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.). Zarządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.1998 r. w sprawie szczegółowych warunków użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. z 1998 r. Nr 89 poz. 563).Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.11.1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 933) w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów.Kodeksu Karnego. 4.Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązany będzie do postępowania z należytą starannością i ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone niewłaściwą ochroną. W czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 5.Osoby bezpośrednio wykonujące usługi na rzecz Zamawiającego nie mogą być karane i zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z 2010 r.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).6.Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby delegowane do realizacji usługi w jednolite umundurowanie oznaczone logo firmy, imienne identyfikatory, środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, paralizator, ręczny miotacz gazowy, pałka tomfa) oraz kontakt radiowy z firmą..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje dla zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usług możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP, do 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 50.34.00.00-0, 50.70.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług ochrony o podobnym charakterze o wartości zawartych umów nie mniejszych niż 100 000 zł brutto każda i przedstawi minimum 2 referencje, że usługi te zostały wykonane należycie. Przez wykonane usługi Zamawiający rozumie usługi rozpoczęte i zakończone lub rozpoczęte i aktualnie realizowane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje wymagań, które wykonawca ma spełnić szczególnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej 10 osobami realizującymi bezpośrednią ochronę fizyczną posiadającymi licencję I lub II stopnia oraz poświadczenia bezpieczeństwa wymagane przy dostępie do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone ,dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego, dysponuje co najmniej dwoma grupami załogami interwencyjnymi po jednej na terenie Zambrowa, Wysokiego Mazowiecka. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż jeden milion złotych.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której wykonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych we wzorze umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zambrow.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Zambrowie , Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, pokój Nr 15 (I piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, pokój Nr 15 (I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2014-02-21 13:50
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-02-21 13:59:24
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2014-02-21 13:51:56

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090