Sąd Rejonowy w Zambrowie

A-352–6 /14 - Ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Zambrowie

Ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Zambrowie
Numer ogłoszenia: 24421 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Zambrowie , Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712240, faks 086 27112240.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zambrow.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Zambrowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: 1.Usługi ochrony osób, obiektów i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 56 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie Wydziały Zamiejscowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 44, 18 200 Wysokie Mazowieckie w godzinach od 7.00 do 20.00 we wszystkie dni robocze w miesiącu realizowane przez jednoosobowy posterunek stały licencjonowanego pracownika ochrony (zatrudnionego na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy). W godzinach pracy Sądu pracownik ochrony zobowiązany jest przebywać w budynku głównym na wyznaczonym stanowisku z detektorem metali. Po godzinach pracy Sądu, ochrona będzie sprawowana w całym budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 56 w Zambrowie i ul. Ludowej 44 w Wysokiem Mazowieckiem z obowiązkami szczegółowymi określonymi w załączniku Nr 9 do SIWZ. Godziny pracy Sądu Rejonowego:poniedziałek od 7.30 do 18.00 od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 2.Usługi dodatkowej ochrony osób i mienia w datach i godzinach określanych odrębnymi pismami bądź telefonicznie w dni wolne od pracy w przypadku stosowania aresztów tymczasowych bądź trybów przyspieszony. Usługa wykonywana przez jednego licencjonowanego pracownika ochrony jeden raz w miesiącu 8 godzin. 3.Monitorowanie zagrożeń w obiektach Sądu Rejonowego w Zambrowie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 56 i w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44 włamania - od załączenia do wyłączenia systemu alarmowego napadu całodobowo pożaru całodobowo z interwencją grupy interwencyjnej (patrol 2 osobowy pracownikami licencjonowanymi: oddzielny patrol na każdy obiekt na terenie Zambrowa i Wysokiego Mazowiecka). W przypadku stwierdzenia braku możliwości monitorowania lokalnego systemu alarmowego, w szczególności na skutek uszkodzenia toru przekazu transmisji, uszkodzenia lokalnego systemu alarmowego lub dokonania w nim przestępstwa (sabotaż), Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Dalsze decyzje w sprawie ochrony podejmuje Zamawiający. Wykonawca do czasu usunięcia przeszkód w monitorowaniu zapewni doraźną ochronę fizyczną obiektu.4.Usługi konserwacji zgodnie z poniższą tabelą:Lp.Rodzaj systemu podlegającemu konserwacji Nazwa urządzeń wchodzących w skład systemu podlegającemu konserwacji Ilość urządzeń1.System alarmowy w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów Czujki PIR 50 szt. Pilot napadowy (2 odbiorniki) 4 szt. Listwa napadowa1 szt. Centrala DSC kompletna1 kpl.Manipulator LCD 1500 2 kpl.Sygnalizator zewnętrzny O A 1 kpl. Sygnalizator wewnętrzny 1 kpl. 2.System telewizji obserwacyjnej w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów Kamera zewnętrzna BW - w obudowie 4 szt. Kamera wewnętrzna BW 7 szt. Rejestrator 1 szt. Pulpit sterujący 1 szt. Monitora LCD 19 2 szt.3.System kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 56, 18 300 Zambrów Czytnik kart 3 szt.4.System alarmowy w budynku Wydziałów Zamiejscowych Sądu ul. Ludowa 44, 18 200 Wysokie Mazowieckie Czujki PIR52 szt.Pilot napadowy (1 odbiornik)2 szt. Centrala Rokonet RP 296 1 kpl. manipulatora LCD1 kpl. sygnalizatora zewnętrznego O-A 1 pl.sygnalizatora wewnętrznego 1 kpl.5.System telewizji obserwacyjnej w budynku Wydziałów Zamiejscowych Sądu, ul. Ludowa 44, 18 200 Wysokie Mazowieckie Kamera zewnętrzna BW w obudowie 5 szt.Kamera wewnętrzna BW 8 szt. Rejestrator 1 szt. Monitor 19 crt 1 szt. Zasilacz buforowy Pulsar 2 szt. Zasilacz impulsowy 2 szt. 6.System kontroli dostępu w budynku Wydziałów Zamiejscowych Sądu, ul. Ludowa 44, 18 200 Wysokie Mazowieckie Kontroler Roger 2 szt. Terminal Roger 1 szt. Elektrozaczep 1 szt. Elektrozwora 1 szt.Obudowa centrali SKD 1 szt. Centrala CPR 32 SE 1 szt. Pulsar ZBP2A/12 1 szt. Konserwacja systemów wykonywana będzie raz na trzy miesiące zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownik ochrony bezpośredniej posiadający licencję I lub II stopnia oraz pracownik zabezpieczenia technicznego zobowiązani są do znajomości przepisów, ich przestrzegania i korzystają z uprawnień wynikających z:Ustawy o ochronie osób i mienia z 22.08.1997 r. (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.). Zarządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.1998 r. w sprawie szczegółowych warunków użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. z 1998 r. Nr 89 poz. 563).Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.11.1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 933) w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów.Kodeksu Karnego. 4.Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązany będzie do postępowania z należytą starannością i ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone niewłaściwą ochroną. W czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 5.Osoby bezpośrednio wykonujące usługi na rzecz Zamawiającego nie mogą być karane i zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z 2010 r.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).6.Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby delegowane do realizacji usługi w jednolite umundurowanie oznaczone logo firmy, imienne identyfikatory, środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, paralizator, ręczny miotacz gazowy, pałka tomfa) oraz kontakt radiowy z firmą ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje dla zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usług możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP, do 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 50.34.00.00-0, 50.70.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług ochrony o podobnym charakterze o wartości zawartych umów nie mniejszych niż 100 000 zł brutto każda i przedstawi minimum 2 referencje, że usługi te zostały wykonane należycie. Przez wykonane usługi Zamawiający rozumie usługi rozpoczęte i zakończone lub rozpoczęte i aktualnie realizowane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający nie precyzuje wymagań, które wykonawca ma spełnić szczególnie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca: dysponuje co najmniej 10 osobami realizującymi bezpośrednią ochronę fizyczną posiadającymi licencję I lub II stopnia oraz poświadczenia bezpieczeństwa wymagane przy dostępie do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą /zastrzeżone/,oddeleguje do bezpośredniej ochrony fizycznej pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego, dysponuje co najmniej dwoma grupami / załogami interwencyjnymi (po jednej na terenie Zambrowa, Wysokiego Mazowiecka) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż jeden milion złotych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zambrow.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, pokój Nr 15 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2014 godzina 12:30, miejsce: Sąd Rejonowy w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, pokój Nr 15 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2014-02-07 12:12
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-02-07 12:20:36
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2014-02-07 12:23:12

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090