Sąd Rejonowy w Zambrowie

DSO-201-1/18 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku SR w Zambrowie (II OGŁOSZENIE)

Stosowanie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz.729) Sąd Okręgowy w Łomży informuje o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

1.Zgodnie § 8 ust. 1 cytowanego rozporządzenia jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem w formie sprzedaży, poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączonej tabeli (która jako załącznik stanowi integralną część niniejszej informacji), mogą składać pisemne oferty zawierające:

a)dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych jednostek - nazwę urzędu i adres siedziby oferenta,

b)wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (lp. środka, nr inwentarzowy, opis),

c)oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d)oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego i warunki jej zapłaty,

e)telefon kontaktowy.

2.Zgodnie § 38 ust. 1 i ust. 2 cytowanego rozporządzenia jednostki organizacyjne zainteresowane otrzymaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączonej tabeli (która jako załącznik stanowi integralną część niniejszej informacji), w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

b)wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego (lp. środka, nr inwentarzowy, opis), którego wniosek dotyczy,

c)oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowego majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym,

d)telefon kontaktowy.

3.Zgodnie z § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia jednostki organizacyjne zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączonej tabeli (która jako załącznik stanowi integralną część niniejszej informacji), mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b)statut zainteresowanego podmiotu,

c)pisemne uzasadnienie potrzeb przez jednostkę, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

d)wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis) o który występuje jednostka,

e)telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować na piśmie do Sądu Okręgowego w Łomży ul. Dwoma 16 w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta nabycia składników majątku ruchomego” i dostarczyć osobiście do budynku C pokój nr 17 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 9—.

Zagospodarowanie zużytych składników majątku ruchomego Sądu odbywa się poprzez:

1)sprzedaż,

2)nieodpłatne przekazanie innych jednostkom budżetowym, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1,

3)nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1,

4)zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-3,

5)likwidację zużytego majątku ruchomego o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1,2,3 i 4.

Składniki majątku wymienione w załączonej tabeli można oglądać w Sądzie Rejonowym w Zambrowie, al. Wojska Polskiego 56, w godzinach od 9<J° do 1400, w terminie od dnia 13 kwietnia 2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów jest pani Elżbieta Zaniewska, tel. 86 271 20 66 wew. 30.

Otwarcie złożonych ofert/wniosków jest jawne.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 9— w Sądzie Okręgowym w Łomży ul. Dwoma 16, w budynku C, w Sali konferencyjnej Komisja do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych do dalszego użytkowania Sądu Okręgowego w Łomży dokona otwarcia złożonych ofert/wniosków oraz wyboru nabywców.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 cytowanego

rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku

ruchomego będzie decydowała kolejność wpłynięcia wniosków do Sądu Okręgowego w Łomży oraz

analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia,

będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego

będzie decydowała kolejność wpłynięcia wniosków do Sądu Okręgowego w Łomży oraz analiza

potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik

majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Sąd przeprowadzi dodatkowe postępowanie

ofertowe.

W przypadku sprzedaży składniki zostaną sprzedane nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.

Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do zapłaty zaoferowanej

kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od poinformowania go o wyborze jego oferty oraz

niezwłocznego odebrania zakupionych składników majątku.

Załączniki

  1. Załącznik Nr 1 - Wykaz (2018-04-16 08:27)
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Bartosz Kluczek dnia: 2018-04-13 15:31
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-04-13 15:33:58
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-04-16 08:36:03

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090