Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

A-1111-7/13 - Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego/kuratora zawodowego w SR w Łomży

2013.10.01 - Opublikowano wyniki konkursu
2013.09.13 - Opublikowano listę osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu
2013.09.05 - Opublikowano listę kandydatów zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu.


Prezes Sądu Okręgowego w Łomży ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko aplikanta kuratorskiego/kuratora zawodowego w Sądzie Rejonowym w Łomży.

 1. Ilość:
  1
   
 2. Wykształcenie:
  wyższe zgodne z wymogami art. 5 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.. U. 01.98.1071 ze zm.)
   
 3. Płeć:
  kobiety/mężczyźni 
   
 4. Stanowisko:
  1 etat  - aplikant kuratorski /kurator zawodowy po wykazaniu  spełnienia  wymogów  określonych  w cyt. wyżej  ustawie.
  Kandydat musi spełniać wymogi zawarte w    Ustawie o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) m.in.:
  • posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw        cywilnych i obywatelskich,
  • być nieskazitelnego charakteru,
  • posiadać zdolność ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego,
  • mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.
    
 5. Zakres zadań dotyczących w/w stanowiska:
  wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) na terenie działalności Sądu Rejonowego w Łomży (praca: terenowo – biurowa);
   
 6. Wymagane umiejętności:
  zakres wiadomości dotyczący funkcji, roli organizacji, celów i zadań kuratora w wymiarze sprawiedliwości. Znajomość:  Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawy o kuratorach sądowych, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Ogólna orientacja podstawowych pojęć z prawa karnego, rodzinnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Znajomość metod i  technik pracy  biurowej ,umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy Microsoft Office), łagodzenia narastających w danej chwili konfliktów, pracy w zespole, samodzielność, komunikatywnośći wykazywanie własnej inicjatywy.
   
 7. Wymagane dokumenty:
  • Podanie z  aktualnym  adresem i  telefonem kontaktowym,
  • Życiorys z przebiegiem nauki oraz pracy zawodowej,
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
  • Kwestionariusz dla osoby  ubiegającej   się o   zatrudnienie   ( do pobrania  ze strony   internetowej  Sądu),
  • Pisemne oświadczenie  o korzystaniu z pełni  praw   cywilnych i  obywatelskich,
  • Pisemne  oświadczenie o  niekaralności  oraz że  przeciwko  kandydatowi  nie  jest prowadzone  postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia  publicznego lub  przestępstwo  skarbowe,
  • Kserokopie świadectw z poprzednich zakładów pracy, działalności społecznej,
  • Kserokopia zaświadczenia lub innego   dokumentu  potwierdzającego  ukończenie studiów podyplomowych lub kursów przydatnych w wykonywaniu zawodu kuratora.
  • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, póz.926 ze zm.),
  • kopia dowodu osobistego.
    

  Dokumenty dodatkowe wskazane do złożenia :

  • Kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera (z uwagi na pracę biurową przy komputerze),  mile  widziane  posiadanie prawo jazdy (z uwagi na pracę terenową)
  • Wyłoniony w drodze konkursu kandydat zostanie zatrudniony po uzupełnieniu dokumentów o: ( art.5 ust.1 pkt. 3 i ust. 3  Ustawy o kuratorach sądowych):
   - Informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy,
   - Zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzającym możliwość pracy na stanowisku aplikanta kuratorskiego/kuratora zawodowego,
   - zaświadczenie  od  uprawnionego  psychologa       ( rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z  dnia  8 marca  2002  roku w sprawie  badań  lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego  ( Dz.U.02.26.263).
    
 8. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
  Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie wymaganych  dokumentów (zgłoszenia) z  podaniem oznaczenia  konkursu w terminie do 27 sierpnia 2013 roku bezpośrednio w  siedzibie  Sądu Okręgowego  w Łomży  ul. Dworna 16 - w Biurze  Podawczym  (parter  budynku)  lub  bezpośrednio w  Sekretariacie  Prezesa Sądu  I piętro, pokój nr 21  lub drogą  pocztową  na adres Sąd Okręgowy w Łomży ul. Dworna 16 , 18- 400 Łomża. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę  stempla  pocztowego. 
   
 9. Inne informacje:
  Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.
  Kandydaci nie spełniający w/w wymogów  nie zostaną dopuszczeni do egzaminu konkursowego.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone będzie można odebrać w ciągu pięciu dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej, w Oddziale Administracyjnym Sądu– I piętro pokój nr 21.

  Nieodebrane dokumenty w zakreślonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  Kurator Okręgowy – telefon 86 216-62-81 wew. 211
  lub Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Łomży – telefon bezpośredni nr 86 215-42-52.

Prezes Sądu Okręgowego

      Janusz Wyszyński


Załączniki

 1. Kwestionariusz osobowy (2013-08-19 10:26) - (doc)
 2. Lista osób zakwalifikowanych do części pisemnej konkursu (2013-09-05 15:48) - (pdf) - 0,4MB
 3. Regulamin przeprowadzania egzaminu konkursowego (2013-09-05 15:48) - (doc) - 0,1MB
 4. Wykaz aktów prawnych (2013-09-05 15:49) - (doc)
 5. Wyniki egzaminu pisemnego (2013-09-13 10:50) - (pdf) - 0,2MB
 6. Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu (2013-09-13 10:50) - (pdf) - 0,2MB
 7. Wyniki konkursu (2013-10-01 14:03) - (pdf) - 0,3MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Obrycka dnia: 2013-08-08 14:53
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-08-08 15:20:19
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-10-01 14:05:27
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2014-06-27 15:27:43

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114