Sąd Okręgowy w Łomży

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Łomży

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Łomży

I.   Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.670 t.j. ze zm.), Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 t.j. ze zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 t.j.) możliwe jest wnoszenie pism w formie  dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Łomzy, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).                                               

II.   Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), tj. petycji, skarg, wniosków i innych pism składanych poza właściwym postępowaniem sądowym. Możliwe jest również kierowanie za pośrednictwem ePUAP zapytań do Biura Obsługi Interesanta przez osoby uprawnione do uzyskania informacji o stanie danej sprawy, zgodnie z § 124 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 ze zm.).

Natomiast pisma procesowe (w tym m. in. pozwy, wnioski, wszelkie oświadczenia) wniesione drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP nie wywołują skutków prawnych. Nie spełniają one bowiem warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 k.p.c. i art. 119 k.p.k.). W związku z tym pisma procesowe winny być złożone w formie papierowej.

III.   W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Łomży niezbędne jest:

     posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),

     posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP,

    wypełnienie formularza udostępnionego w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Łomży" na platformie ePUAP.

IV.   Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Łomży:

     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub aktualnym, ważnym podpisem zaufanym.

     Akceptowalne formaty załączników to:

-   DOC, RTF, TXT, ODT

-   XLS, ODS, CSV

- GIF, TIF, BMP, JPG

-  PDF

• Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.

Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

V.     Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl/ (https://www.nccert.pl/)).

Chcąc uzyskać profil zaufany na platformie ePUAP należy zalogować się na swoje konto i wypełnić wniosek dostępny w zakładce "Profil Zaufany".

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2008-05-16 14:40
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-05-16 14:47:44
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2021-07-19 10:28:04

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności