Sąd Rejonowy w Grajewie

Ochrona danych osobowych

Sąd Rejonowy w Grajewie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Grajewie z siedzibą w Grajewie ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest Sąd Okręgowy w Łomży.
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Grajewie można skontaktować się telefonicznie nr tel. 86 272 02 81.
 3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego w Grajewie. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji zadań ustawowych Sądu Rejonowego w Grajewie, wynikających z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Grajewie.
 5. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  Ważne:
  Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji, w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec, np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.
  Dane organu nadzorczego:
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 7. Może wystąpić sytuacja, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2018-05-25 12:12
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-05-25 12:18:22
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-05-25 14:28:27

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74