Sąd Okręgowy w Łomży

Ochrona danych osobowych

 

Sąd Okręgowy  w Łomży

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Łomży z siedzibą w Łomży ul. Dworna 16, 18 -400 Łomża, z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Łomży można skontaktować się telefonicznie  nr tel. 86 2154 252.
 3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym  jest art.6 i 7  RODO i  w celu realizacji  zadań  Sądu Okręgowego  w Łomży.
  Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych  odbywać się będzie w celu  realizacji zadań ustawowych  Sądu Okręgowego  w Łomży, wynikających z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów  prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Okręgowym w Łomży.
 5. O ile  przepisy  szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich  danych osobowych, prawo  do  ich sprostowania, prawo  o  usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  Ważne:
  Jeżeli  będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji, w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnienia danych osobowych osobie nieuprawnionej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo  wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych dotyczących  Pani/Pana narusza przepisy prawa.
  Dane organu nadzorczego:
  Biuro Prezesa Urzędu  Ochrony Danych osobowych
  ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.
 7. Może  wystąpić  sytuacja, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do  państw  trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów  międzynarodowych i  obowiązujących  konwencji.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłączenie na podstawie przepisów  prawa, bądź stosownie do  wyrażonej przez Panią /Pana zgody.
 9. Pani/Pana  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Łomży

Zarządzenie Nr A-021-19/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym w Łomży

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2018-05-24 19:20
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-05-24 19:25:38
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-07-17 15:39:38

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114