Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ochrona danych osobowych

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie, z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest Sąd Okręgowy w Łomży.
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem można skontaktować się telefonicznie  nr tel. 86 477 02 30.
 3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym  jest art.6 i 7  RODO i  w celu realizacji  zadań  Sądu Rejonowego  w Wysokiem Mazowieckiem.
  Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych  odbywać się będzie w celu  realizacji zadań ustawowych  Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, wynikających z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów  prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem.
 5. O ile  przepisy  szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich  danych osobowych, prawo  do  ich sprostowania, prawo  o  usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  Ważne:
  Jeżeli  będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji, w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnienia danych osobowych osobie nieuprawnionej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo  wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych dotyczących  Pani/Pana narusza przepisy prawa.
  Dane organu nadzorczego:
  Biuro Prezesa Urzędu  Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.
 7. Może  wystąpić  sytuacja, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do  państw  trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów  międzynarodowych i  obowiązujących  konwencji.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłączenie na podstawie przepisów  prawa, bądź stosownie do  wyrażonej przez Panią /Pana zgody.
 9. Pani/Pana  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2018-05-25 15:15
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-05-25 15:16:20

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232