Sąd Rejonowy w Grajewie

Ochrona danych osobowych

Sąd Rejonowy w Grajewie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Grajewie z siedzibą w Grajewie, ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lomza.so.gov.pl    
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań ustawowych Sądu Rejonowego w Grajewie.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Grajewie.
 5. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan następujące prawa:
  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych
  • prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych
  • prawo do usunięcia (bycia zapomnianym) swoich danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji, w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.      
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2018-05-25 12:12
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-05-25 12:18:22
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-03-20 08:48:36

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74